Regulamin I do VII

Regulamin sprzedaży AM-ELEKTRO

I. Słowniczek

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.

 2. Sprzedawca – Marcin Płonka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa AM-ELEKTRO Płonka Marcin” w Zebrzydowicach, adres siedziby: Zebrzydowice 327, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,adres punktu sprzedaży: ul. Targowa 3 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5511027706, REGON: 072184857, Nr. GIOŚ : E0013047WZ, adres poczty elektronicznej: handel@AM-elektro.pl, tel.: 33 8704445

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługobiorca – osoba, wymieniona w pkt. I powyżej, która korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 5. Usługodawca – Sprzedawca, który świadczy usługi droga elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość - sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: , dostarczanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN).

 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego w serwisie internetowym pod adresem www.ELMARKholding.pl , określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.

 4. Informacje podane na stronach internetowych w serwisie www.ELMARKholding.pl , w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod linkiem www.elmarkholding.pl/sklep/index.php?route=information/information&information_id=3 oraz sporządzić jego wydruk, na każde ich żądanie.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się
  w sklepie internetowym, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

 7. Informacje o cenie podawane w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale III pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 8. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej określając jej treść oraz sposób realizacji.

 9. Sprzedawca na życzenie klienta wystawia fakturę VAT.

 10. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

 11. Koszty ubezpieczenia i przesłania do Klienta zamówionego towaru (koszty dostawy) obowiązany jest uiścić Klient.

 12. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Stron są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedawca polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. rozmiar, kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.

 13. Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 3 in fine (w końcowej części).

 14. Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie: 338704445, pocztą elektroniczną: handel@AM-elektro.pl .

 15. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Konsumentowi zamówione towary bez wad. W przypadku sprzedaży Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 i n.

 16. Przejście własności zamówionego towaru na Klienta, który nie jest Konsumentem, następuje z chwilą zapłaty całej ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

 17. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 18. Z chwilą wydania zamówionego towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, korzyści
  i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Za wydanie towaru, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 19. Klient, który nie jest Konsumentem, nie może dochodzić względem Sprzedawcy jakiejkolwiek szkody związanej m.in. z zawarciem umowy, jej realizacją ani z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Klient, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może korzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi w sposób określony w rozdziale VI poniżej, poprzez złożenie żądania o wymianie towaru na nowy lub jego naprawy, w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem odpowiednio z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego.

 20. Regulamin określa również zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 21. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 22. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści  pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej.  Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Klientem nie będącym konsumentem wraz
  z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej oraz zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sklepu, chyba że indywidualnie ustalono inny sposób płatności (pobranie etc.).

 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową sklepu dostępnego w serwisie internetowym pod adresem www.ELMARKholding.pl , następnie dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, rozmiaru oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.

 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28). 

 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

 1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) - związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);

 2. e-mail "Zamówienie nr XXXXXX" potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: handel@AM-elektro.pl.

 2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca podaje do wiadomości Konsumenta cenę cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym lub m.in. przelewem bankowym (szerzej o sposobach płatności w rozdziale IV poniżej).

 3. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 4. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 13 rozdziału II powyżej.

 5. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 6. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej.

 7. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

 9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy przez Sprzedawcę dla Konsumenta - co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia któregokolwiek z uprawnień Konsumenta. W przypadku, w którym Klientem jest osoba niebędąca Konsumentem, powinna ona powiadomić o tym Sprzedawcę w dniu odbioru przesyłki e-mailowo oraz skutecznie zgłosić reklamację przesyłki kurierskiej – jeżeli obiektywnie istnieje taka możliwość, pod rygorem utraty wszelkich uprawnień względem Sprzedawcy, w tym uprawnień z tytułu rękojmi, ww. zakresie.

IV. Sposób i termin zapłaty

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

             a. gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);

             b. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (tzw. przedpłata)

dane konieczne do wykonania przelewu:

                nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska o/Kraków

                nr rachunku: 26175010480000000012151195

 1. Celem uniknięcia opóźnień w księgowaniu oraz prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

 2. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej, przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej, natomiast w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 1 lit. b powyżej, niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia. W przypadku odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do zapłaty przy odbiorze zamówionego towaru lub niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia przelewem bankowym.

V. Koszty dostawy – cennik

 1. Przesyłaka kurierska 15,5 zł BRUTTO przy wpłacie na konto
 2. Przesyłka kurierska pobraniowa 19,9 zł BRUTTO
 3. Darmowa dostawa przy przekroczeniu wartości 300zł brutto faktury bądź paragonu
 4. Odbiór własny 0zł

VI. Warunki reklamacji umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy polskiego kodeksu cywilnego, w szczególności
  w przypadku umów sprzedaży rzeczy reklamację wynikającą z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: ul.Targowa 3 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 3. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji z powodu braków reklamacji (np. brak dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień lub brak złożenia oświadczenia [żądania]) reklamacja może zostać uzupełniona w terminie 14 dni od dnia jej negatywnego rozpatrzenia, w którym zostaną wskazane braki, po czym zostanie ona na nowo rozpatrzona.

 5. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi za wady wynosi czternaście dni od momentu jej zgłoszenia.

 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa

 7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 8. W odniesieniu do umów zawartych z Klientem, który nie jest Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania towaru.

 9. Roszczenia z tytułu rękojmi Klient, który nie jest Konsumentem, może składać w terminie dziesięciu dni od dnia ich stwierdzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i doręczenia go razem z reklamowanym towarem do siedziby Sprzedawcy w tym terminie, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem pkt. 19 rozdziału II powyżej.

 10. Koszty przesyłki reklamowanego towaru przez Klienta, który nie jest Konsumentem, (w obie strony) ponosi ten Klient.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt. 8 i 9 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: ul. Targowa 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy, przygotowane w oparciu o załącznik nr 1 do ww. ustawy, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 5. Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca się o zwrot towaru w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu, co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.

 10. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsument, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.