Regulamin VIII do XIII Załączniki 1 i 2

VIII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w domenie www.hurtowniaelektryczna.eu (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep internetowy, konto użytkownika serwisu, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy regulaminu lub faktury drogą elektroniczną.

 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale IX poniżej.

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 • z dostępem do sieci Internet;

 • z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

 • z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;  

Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem http://www.elmarkholding.pl/sklep/index.php?route=information/information&information_id=5

Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

X. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawieraniai rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
postępowanie reklamacyjne

 1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy faktury drogą elektroniczną lub treści regulaminu, która zostaje zakończona po ich przesłaniu na adres wskazany przez Usługobiorcę.

 2. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili, z tymże usługę przesłania faktury drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę jest wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy złożone w toku zamówienia lub w terminie prawem przewidzianym, a usługa przesłania regulaminu w każdym czasie.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”.

 4. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, dokładny opis reklamowanej usługi, przyczynę reklamacji.

 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Powyższe,
  w żadnym przypadku nie ogranicza przewidzianych powszechnie obowiązującym przepisami prawa uprawnień Konsumenta wynikających lub związanych z zawartą umową na odległość.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie na potrzeby związane z realizacją umowy zawartej na odległość.

 2. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w rozdziale III powyżej jest niezbędne dla realizacji umowy.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

 5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres podany w rozdziale I.

XII. Spory

 1. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.

 3. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

XIII. Postanowienia Końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie danych osobowych.

 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu internetowego. Klient będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu.
  W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014r.

 

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 2. Załącznik nr 2 Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


 

………………............. dn. …………………. r.


 

Firma Handlowa „AM-ELEKTRO „ Płonka Marcin

Zebrzydowice 327

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

(adres do korespondencji i zwrotu towaru)

………………………………….........................

………………………………….........................

...........................................................

imię, nazwisko i adres Klienta

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


 

Ja/My(*)…...........................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…...........................................................…..............................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…...........................................................….............................................................


 

...........................................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

Załącznik nr 2

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach; w którym weszli

 4. Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy -w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Firma Handlowa AM-ELEKTRO Płonka Marcin, adres: ul.Targowa 3 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, e-mail: sklep@hurtowniaelektryczna.eu - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Mogą Państwo skorzystać m.in. ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w zał. nr 2  do ustawy o prawach konsumenta, poprzez jego wypełnienie i odesłanie do nas - poniżej została zaprezentowana jego treść: 

Adresat [Firma Handlowa AM-ELEKTRO Płonka Marcin, adres: Zebrzydowice 327, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, e-mail: sklep@hurtowniaelektryczna.eu.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.